Voordat u over uw wereldbeeld leest, is het belangrijk u te realiseren dat deze beschrijving gebaseerd is op generalisaties van de complexiteit van de werkelijkheid. Deze wereldbeelden kunnen het beste worden gezien als archetypen of ideaaltypen ~ modellen van veel voorkomende patronen en structuren.

Ze kunnen u dus niet vertellen wat uw unieke wereldbeeld precies is. Maar ze kunnen wel een richting geven en een manier van denken schetsen. Een raamwerk van betekenis waaruit u mogelijk opereert, ook al heeft u er misschien niet veel over nagedacht.

Deze beschrijvingen helpen ons na te denken over hoe we naar het leven, de natuur, onze medemensen, en onszelf kijken. Ze helpen ons te onderzoeken waarom we denken zoals we denken. Als we meer weten over de wereldbeelden van andere mensen, ontwikkelen we ook meer begrip voor mensen die anders denken.

Traditionele wereldbeelden

Mensen met een traditioneel wereldbeeld identificeren zich primair met hun specifieke groep, vaak op basis van hun familie/afkomst, religie, ideologie, en/of natie. Het traditionele wereldbeeld is daarom meer gericht op de gemeenschap dan op het individu. Het benadrukt het opofferen van jezelf voor het grotere goed of belang, dat meestal verband houdt met een transcendent doel of hogere roeping.

Traditionele wereldbeelden zijn ontstaan als reactie op brute of chaotische levensomstandigheden waarin egocentrisme domineerde. Dit wereldbeeld geeft daarom een gevoel van orde, groepsloyaliteit, en een hoger doel. Het helpt mensen verder te kijken dan hun eigenbelang, en het perspectief van anderen te nemen. Voor elkaar zorgen is belangrijker dan ‘het voor jezelf maken.’ Waarden als solidariteit, eerlijkheid, bescheidenheid, fatsoen, en dienstbaarheid staan centraal. Deze inherente sociale geneigdheid is een van de sterkste kanten van dit wereldbeeld.

Kennis

In de zoektocht naar waarheid kijken traditionelen naar het verleden, en minder naar de toekomst. Ze vertrouwen doorgaans op lang bestaande conventies, openbaringen, en dogma’s, en vertrouwen traditionele of religieuze autoriteiten. Dit wereldbeeld is vaak, maar niet altijd, religieus van aard, met een nadruk op een tamelijk letterlijke lezing van geschriften en doctrines.

Realiteit

Het traditionele wereldbeeld is doorgaans zowel theïstisch als dualistisch – met een centraal geloof in een allerhoogst goddelijk wezen, die op wonderbaarlijke wijze de wereld schiep, en boven die wereld staat (niet zozeer erin). Hoewel de natuur wordt gezien als door God geschapen, wordt ze als fundamenteel anders dan mensen beschouwd (die zijn geschapen naar Gods beeld). De relatie met de natuur wordt daarom vaak opgevat in termen van ‘heerschappij’ of ‘rentmeesterschap’ – mensen kunnen de natuur voor hun eigen doeleinden gebruiken, maar moeten er ook zorg voor dragen.

Identiteit en waarden

Traditionelen verkrijgen een gevoel van betekenis en eigenwaarde uit hun overtuigingen en hun bijdrage aan hun gemeenschap. Familie, geloof, traditie en dienstbaarheid aan hun gemeenschap of een gevoel van hogere roeping zijn vaak belangrijk. Door zich aan te passen aan de normen en idealen van hun groep voldoen ze aan hun behoeften aan acceptatie en prestatie. ‘Wet en orde’ heeft de nadruk. Sociale rollen en regels schrijven voor hoe men zich dient te gedragen, met nadruk op discipline, productiviteit, en conformiteit. Er is vaak een zwart-wit notie van goed en kwaad.

Maatschappij

Zoals zo vaak is de grootste kracht van dit wereldbeeld ook de grootste valkuil. De sterke identificatie met de eigen groep kan doorslaan in etnocentrisme, waarbij de eigen groep als beter dan andere groepen worden gezien. Dit kan ‘wij tegen zij’ worden. Het kan ook resulteren in een gevoel van dwang, waarbij mensen er niet bij horen als ze niet ‘de juiste’ dingen geloven of zich niet ‘goed’ gedragen. Tegelijkertijd biedt het traditionele wereldbeeld essentiële kwaliteiten voor het geheel, waaronder oprechte zorg voor anderen; een gevoel van discipline, zelfbeheersing en orde; en een toewijding aan iets groters of hogers.

 • Kwaliteiten van het traditionele wereldbeeld
  • Vermogen om voorbij het eigenbelang te denken en handelen
  • Identificatie met de groep, loyaliteit naar de groep
  • Sociale zorgzaamheid en vriendelijkheid, gemeenschapszin
  • Diep respect voor traditie, de erfenis van het verleden, conventies, sociale orde
  • Productiviteit, dienstbaarheid aan de gemeenschap, discipline
  • Geloof, transcendentie, toewijding aan een hogere roeping of doel
  • Nederigheid, soberheid, bereidheid tot zelfopoffering
 • Zorgen omtrent het traditionele wereldbeeld
  • Sterke sociale en genderpatronen en rollen (conformisme en dwang) kunnen de individuele expressie en de ontwikkling van een individuele identiteit ondermijnen
  • De focus op, en het verheffen van de eigen groep kan leiden tot devaluatie van andere groepen.

In deze afbeelding wordt het traditionele wereldbeeld gesymboliseerd door de aanwezigheid van de kerk, het agrarische landschap, en de religieuze figuren. De politieagent symboliseert respect voor gezag en traditie, gehoorzaamheid en discipline, wet en orde.

Meer weten over de andere wereldbeelden? Lees meer over het moderne wereldbeeld, het postmoderne wereldbeeld en het integratieve wereldbeeld.

Lees hier meer over het onderzoek op basis waarvan de wereldbeeldentest is ontwikkeld.